วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vission)

ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา  เป็นแหล่งเรียนรู้  มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน

มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  มีนิสัยรักการอ่าน  เข้าใจการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยี

-----------------------------------------

พันธกิจ (Missions)

  1. พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
  2. พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน
  3. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน  โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ
---------------------------------------

เป้าประสงค์ (Objective)

  1. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
  2. นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน
  3. นักเรียนมีโลกทัศน์กว้างไกล  และมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน  สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

---------------------------------------