เรื่อง : เพลินอ่าน เพลินเล่น เพลินสร้างสรรค์

เพลินอ่าน เพลินเล่น เพลินสร้างสรรค์ 07 มีนาคม 2562 (15:11 น.)   เข้าชม 298

ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใต้ชื่อเรื่อง 

"เพลินอ่าน เพลินเล่น เพลินสร้างสรรค์ "  โดยจัดกิจกรรมบริเวณห้องสมุด 

ภายในงานมีนักเรียนทุกระดับชั้นให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมมากมาย 

ส่งผลให้มีนักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น