ภาพกิจกรรม


Open House 2563
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนบุญวัฒนาได้จัดให้มีกิจกรรมเปิดบ้าน โดยมีนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระ ทุกกลุ่มงานได้มาร่วมจัดกิจกรรม Open House ประจำปี 2563 ทางห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนาจึงได้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม ได้นำความรู้ต่าง ๆ ออกสู่สาธารณะ รูปภาพเพิ่มเติม  Open House 2563
03 พฤศจิกาคม 2564 (14:34 น.)   เข้าชม 82
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 12 ตุลาคม 2563  ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ต้านวิกฤตโควิด 19" ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น รูปภาพเพิ่มเติม  สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน ต้านวิกฤตโควิด 19
03 พฤศจิกาคม 2564 (14:19 น.)   เข้าชม 82
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "ชาวฟ้าแดง อ่านคิด สู่ชีวิตการเรียนรู้" ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น รูปภาพเพิ่มเติม  "ชาวฟ้าแดง อ่านคิด สู่ชีวิตการเรียนรู้"
03 พฤศจิกาคม 2564 (13:58 น.)   เข้าชม 88
ตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563  คณะครูจากโรงเรียนเมืองคงได้เข้ามาตรวจเยี่ยมห้องสมุด แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานห้องสมุด รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุด รูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://photos.app.goo.gl/X5wTP1PqKf1TATd77
03 พฤศจิกาคม 2564 (13:34 น.)   เข้าชม 128
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุด
29 ตุลาคม 2564 (13:51 น.)   เข้าชม 116
OPEN HOUSE 2562
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เป็นวันแห่งความรัก  โรงเรียนบุญวัฒนาได้จัดให้มีกิจกรรมเปิดบ้าน  โดยมีนโยบายให้ทุกกลุ่มสาระ ทุกกลุ่มงานมาร่วมจัดกิจกรรม ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนาเป็นอีกงานหนึ่ง ที่ได้นำกิจกรรมหมูป่าพาเข้าถ้ำมาร่วมจัด โดยงานห้องสมุดไดนำความรู้ต่าง ๆ พร้อมกับคำตอบไปจัดแสดงไว้ในถ้ำจำลอง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหาคำตอบ กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความรู้และความสนุกสนานพร้อมกับได้รับของรางวัลต่าง ๆ มากมาย
07 มีนาคม 2562 (15:31 น.)   เข้าชม 463
มุมวรรณกรรมแว่นแก้ว
ในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ โดยได้ร่วมจัดมุมวรรณกรรมแว่นแก้ว กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนเข้ามาอ่านหนังสือในมุมวรรณกรรมแว่นแก้วอย่ามากมาย
07 มีนาคม 2562 (15:16 น.)   เข้าชม 443
เพลินอ่าน เพลินเล่น เพลินสร้างสรรค์
ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใต้ชื่อเรื่อง  "เพลินอ่าน เพลินเล่น เพลินสร้างสรรค์ "  โดยจัดกิจกรรมบริเวณห้องสมุด  ภายในงานมีนักเรียนทุกระดับชั้นให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมมากมาย  ส่งผลให้มีนักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้น
07 มีนาคม 2562 (15:11 น.)   เข้าชม 340